ukraina gutt med flagg i krigsruiner

Seksuell vold i krig og kriser

Krigføring foregår ikke bare med skudd og bomber. Væpnet konflikt og flukt medfører alltid et stort kaos og øker risikoen for alle former for vold. Mennesker på flukt er i stor risiko for å bli utsatt for seksuell vold og krenkelser.

Seksuell vold i krig og konflikter har tradisjonelt fått mindre oppmerksomhet enn annen vold. Gjennom FN er seksuell vold i krig satt på den internasjonale dagsordenen og bruk av denne typen vold blir nå definert som krigsforbrytelser i Folkeretten (kilde: https://www.fn.no/).  Den økte oppmerksomheten har bidratt til at vi i dag vet mer om seksuell vold  i krig, men det er fremdeles vanskelig å dokumentere.   

I dag er mer enn 2 millioner mennesker, hovedsakelig kvinner og barn, fordrevet fra Ukraina og  det er grunn til å sette søkelys på den risikoen disse menneskene utsettes for. FN uttrykker nå stor bekymring over sårbarheten til Ukrainske kvinner, barn og unge som er skilt fra sine familier og som kan være i fare for å bli utsatt for menneskehandel eller seksuell vold (kilde: https://www.un.org

Krigens traumer

Sivilbefolkningen i Ukraina er påført store lidelser i krigen og mange kan ha opplevd overveldende hendelser og sterke sanseinntrykk. Mange har opplevd krigshandlinger i det som var deres trygge omgivelser og noen har mistet sine kjære. Flyktningene har reist fra hjemlandet og til et fremmed land. I krig og på flukt har mange vært i livsfare og de har vært vitne til andres lidelser. Slike sterke hendelser og inntrykk kan være svært traumatiserende. 

Mot og trygghet til å se og spørre 

Det er vel 10 000 ukrainske flyktninger registrert i Norge og over 3000 som venter på å bli registrert. Ifølge UDI er det ventet 250 nye flyktninger til Norge hver dag. Norske kommuner er i ferd med å bygge opp mottak i et hurtig tempo. Solidariteten er stor og det er mange som ønsker å bidra, både av fagfolk, frivillige og privatpersoner som åpner sine egne hjem for flyktningene.  Disse vil stå i førstelinjen og er nok forberedt på å høre voldsomme historier om krigens redsler og ødeleggelser, men å oppdage seksuell vold kan være vanskelig. Trusler om represalier og stigmatisering kan hindre at en forteller og mange lever i frykt for at de skal bli oppdaget. 

 “Har jeg kompetanse til dette?”

Når vi møter mennesker i kriser kan vi lett kjenne på en avmakt og en lammelse. Har jeg kompetanse til å møte disse menneskene som har flyktet fra krig og romme deres historier?  

Det er vanlig at en i møte med mennesker som har opplevd potensielt traumatiserende hendelser kan bli usikker og redd for å gjøre feil, eller si noe galt. Noen kan tenke at en gjør det vondt verre hvis en snakker om vold og overgrep og andre kan kjenne på redsel for sine egne reaksjoner i møte med andres sterke historier. Da kan det være viktig å tenke på, at for noen kan det å bli spurt gi en følelse av å bli sett. Det at du tør å spørre kan føre til at den som er utsatt tør å svare. 

Det handler om å være et medmenneske

Trygghet er en grunnpilar i alt arbeid med mennesker som har opplevd overveldende hendelser. Det å tilby en trygg relasjon og gi vanlig omsorg kan bidra til å dempe angst og uro. Den sosiale støtten man bidrar med kan gi en følelse av tilhørighet og fellesskap. Å møte mennesker som er utsatt for seksuell vold handler om å møte dem med empati og varme.  Være tilstede, vise at du er trygg i deg selv og din rolle som hjelper. 

Å ta i mot sterke historier kan gjøre voldsomt inntrykk på den som skal hjelpe. Søk støtte hos en du har tillit til. Det er også mulig å få råd og veiledning hos Nok. Bergen eller andre Nok.-sentre i landet (noksentrene.no).

https://www.nrk.no/ytring/venter-en-bolge-av-seksuell-vold-i-ukraina-1.15898280

  

Skriv til oss her

Invalid Email